Ile kosztuje proces cywilny? Cz. 1 – koszty sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

Ile kosztuje proces cywilny? Cz. 1 – koszty sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

            Rozpoznanie sprawy przez sąd powszechny co do zasady wiąże się w powstaniem kosztów związanych z jej prowadzeniem. W kolejnych odsłonach, przedstawimy kwestie związane z kosztami sądowymi, w szczególności opłatami, czyli potocznie mówiąc kosztami wpisu sądowego, zwrotem kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotem i zwolnieniem z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Wysokość opłat i wydatków, z którymi liczyć się musi strona wnioskująca o daną czynność procesową, np. wnosi pozew, w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 – t.j.). Pamiętać przy tym należy, iż koszty sądowe co do zasady uiszcza strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki. Niemniej, w orzeczeniu kończącycm postępowanie, sąd orzeka o kosztach sądowych w ten sposób, iż od strony przegrywajacej zasądza zwrto kosztów sądowych na rzecz strony wygrywajacej, chyba, że strona przegrywająca już te koszty poniosła.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawodawca wprowadził zasadę odpłatności pism sądowych. Opłat nie należy przy tym mylić z kosztami sądowymi, gdyż w myśl art. 2 ustawy o kosztach sądowych – koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Oznacza to, iż na całość kosztów sądowych obejmuje zarówno 1) wydatki związane ze sprawą jak na przykład wynagrodzenie biegłego, wydatki na przeprowadzenie dowodów, zwrot kosztów podróży dla świadków czy wydatki na ogłoszenia jak i 2) opłaty, tj. kwoty które należy na rzecz Skarbu Państwa uiścić  w celu rozpoznania przez sąd pisma procesowego. Opłacie co do zasady podlega każde pismo, w tym w szczególności pozew i pozew wzajemny, apelacja i zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy interwencja główna i uboczna oraz inne skargi i wnioski, jak chociażby wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o podział majątku czy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Opłaty z poniesieniem których należy się liczyć mogą być: stałe, stosunkowe i podstawowe. Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe (np. prawa osobiste) oraz we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia.

W niewskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe opłatę pobiera się w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu, bądź wartości przedmiotu zaskarżenia, która w większości przypadków.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej ani stosunkowej. Opłata podstawowa wynosi 30 zł.

Poniżej przedstawiamy tabelę z najczęściej występującymi opłatami w sprawach cywilnych.

Opłaty od pism w sprawach o prawa majątkowe ustalone według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia do 500 zł30 zł
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia ponad 500 zł do 1500 zł100 zł
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia ponad 1500 zł do 4000 zł200 zł
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia ponad 4000 zł do 7500 zł400 zł
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia ponad 7500 zł do 10 000 zł500 zł
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia ponad 10 000 zł do 15 000 zł750 zł
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia ponad 15 000 zł do 20 000 zł1000 zł
W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych5%-200 000 zł
Wybrane opłaty z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
Rodzaj pismaWysokość opłaty
Pozew o rozwód600 zł
Pozew o separację600 zł
Pozew o ochronę dóbr osobistych600 zł
Pozew o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa200 zł
Pozew o unieważnienie małżeństwa200 zł
Pozew o rozwiązanie przysposobienia200 zł
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa200 zł
Pozew o unieważnienie uznania dziecka200 zł
Pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej200 zł
Pozew o naruszenie posiadania200 zł
Pozew o uchylenie uchwały organu spółdzielni200 zł
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni200 zł
Pozew o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni200 zł
Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej200 zł
Pozew o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej200 zł
Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu200 zł
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu200 zł
Pozew o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale500 zł
Pozew w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.100 zł
Pozew o naruszenie prawa do znaku towarowego1000 zł
Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego100 zł
Wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej100 zł
Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków100 zł
Wniosek o zniesienie separacji100 zł
Wniosek o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński100 zł
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego100 zł
Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej bez zgodnego projektu podziału majątku1000 zł
Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej zawierający zgodny projektu podziału majątku300 zł
Opłaty w wybranych sprawach z zakresu prawa rzeczowego
Rodzaj pismaWysokość opłaty
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej200 zł
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości200 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie200 zł
Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej100 zł
Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania100 zł
Wniosek o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej100 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie2000 zł
Wniosek o zniesienie współwłasności bez zgodnego projektu podziału1000 zł
Wniosek o zniesienie współwłasności ze zgodnym projektem podziału300 zł
Opłaty w wybranych sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych
Rodzaj pismaWysokość opłaty
Wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego200 zł
Wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami150 zł
Wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha150 zł
Wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń150 zł
Wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych150 zł
Wniosek o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego40 zł
Wniosek o założenie księgi wieczystej100 zł
Wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już
prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
100 zł
Wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części100 zł
Wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym100 zł
Opłaty w wybranych sprawach z zakresu prawa spadkowego
Rodzaj pismaWysokość opłaty
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza100 zł
Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku100 zł
Apelacja w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku100 zł
Wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu100 zł
Wniosek o dział spadku bez zgodnego projektu działu spadku500 zł
Wniosek o dział spadku jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku300 zł
Wybrane opłaty w sprawach gospodarczych
Rodzaj pismaWysokość opłaty
Pozew o rozwiązanie spółki5000 zł
Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki5000 zł
Pozew o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki5000 zł
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego
zgromadzenia spółki
5000 zł
Pozew o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki5000 zł
Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy5000 zł
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy5000 zł
Pozew w sprawie z zakresu ochrony środowiska100 zł
Pozew o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji1500 zł
Pozew o unieważnienie przetargu1500 zł
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego1000 zł
Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego500 zł
Opłaty w wybranych sprawach z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj pismaWysokość opłaty
Wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym500 zł
Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym250 zł
Wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej250 zł
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego300 zł
Wniosek o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców250 zł
Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany dotyczącej spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym.200 zł
Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów200 zł
Wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym100 zł

#kosztysądowe#opłatysądowe#sprawycywilne#koszty#opłaty#opłatastała#opłatapodstawowa#opłatastosunkowa#Adviser Armknecht&Partners#Adviser1989#KPC#postępowaniecywilne

Kategoria wpisu: Prawo na co dzień

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.adviser.law oraz blog: www.adviser.1989.com

ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k.

Kancelaria w Gdyni

ul. Bema 15 lok. 3

81-386 Gdynia

e: kancelaria@adviser.gdynia.pl

e: office@adviser.law

t: +48 58 661 82 23

Reklama

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s