Umowa o pracę „udająca” umowę zlecenia

Umowa zlecenia jest zdecydowanie korzystniejsza dla pracodawcy niż umowa o pracę, pozwala mu oszczędzić koszty oraz znacznie szybciej zakończyć stosunek prawny łączący go z pracownikiem. Dlatego też wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę zlecenia, po czym chcąc mieć pełna kontrolę nad czynnościami zatrudnionego, wykonuje w rzeczywistości umowę o pracę. W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Kiedy umowa zlecenia jest w rzeczywistości umową o pracę?

O tym jaką umowę zawarto przesądza charakter czynności wykonywanych w ramach umowy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt II PK 116/19 „Jeżeli w stosunku prawnym łączącym strony (ocenianym nie tylko przez pryzmat postanowień umowy, ale przede wszystkim przez sposób jego wykonywania)przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy określone w art. 22 § 1 k.p. (wykonywanie za wynagrodzeniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę), to mamy do czynienia z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy zawartej przez strony.” Natomiast w postanowieniu z dnia 12 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II UK 210/19 Sąd Najwyższy stwierdził, że „do cech charakterystycznych stosunku pracy zalicza się: dobrowolność wykonywania pracy przez pracownika, osobisty charakter świadczenia tej pracy, ciągłość pracy, podporządkowanie pracownika pracodawcy, odpłatność pracy oraz ponoszenie przez pracodawcę wszelkiego ryzyka (osobowego, organizacyjnego i ekonomicznego) związanego z realizacją zobowiązania.”

Podsumowując należy stwierdzić, że umowa nazwana „umową zlecenia” stanowi umowę o pracę gdy zatrudniony świadczy pracę:

  • osobiście,
  • w określonym przez pracodawcę miejscu,
  • w określonym przez pracodawcę czasie,
  • za wynagrodzeniem,
  • pod kierownictwem pracodawcy,
  • w sposób ciągły,
  • używając sprzętu będącego własnością pracodawcy.

Należy przy tym pamiętać, że występowanie łącznie wszystkich cech stosunku pracy nie jest konieczne dla uznania odpowiedniej umowy za umowę o pracę.

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Sejm obecnie rozpoznaje projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego zgodnie z którym proponuje się nadanie inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony – wbrew zawartej między nimi umowie posiada cechy stosunku pracy. Decyzja taka ma być natychmiast wykonalna. Projekt przyznaje pracodawcy uprawnienie do złożenia odwołania do sądu rejonowego. Wysokość wynagrodzenia za pracę ustalonego w decyzji, po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być niższa niż wysokość wynikającego z dotychczasowej umowy wynagrodzenia tego pracownika po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

#praca #zlecenie #umowa #pracownik #pracodawca #umowaopracę #umowazlecenia #PaństwowaInspekcjaPracy #wynagrodzenie #kierownictwo #ciągłośćpracy #AdviserArmknecht&Partners

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.adviser.law oraz blog: www.adviser.1989.com

ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k.

Kancelaria w Gdyni

ul. Bema 15 lok. 3

81-386 Gdynia

e: kancelaria@adviser.gdynia.pl

e: office@adviser.law

t: +48 58 661 82 23

Reklama

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s