Reforma prawa pracy. Zmiany wprowadzone od sierpnia 2022 r. – nowe uprawnienia pracowników.

Od sierpnia 2022 roku na skutek wprowadzenia przez UE dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców sytuacja pracowników zmieni się na lepsze. W celu dostosowania prawa do norm unijnych polski ustawodawca znowelizował kodeks pracy. Poniżej przedstawiamy nowe prawa otrzymane przez pracowników.

Jakie nowe uprawnienia przewiduje dla pracowników kodeks pracy?

Nowe regulacje – uprawnienia dla pracowników, które obowiązywać będą, zgodnie ze zmianą przepisów kodeksu pracy,  od sierpnia 2022 r., obejmują:

 • urlop opiekuńczy,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
 • urlop „tacierzyński”,
 • zasiłek macierzyński,
 • elastyczna praca,
 • zmiana długości umów o pracę na okres próbny,
 • przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
 • praca u kilku pracodawców.

Nowy urlop opiekuńczy

Pracownikowi od sierpnia będzie przysługiwał nowy rodzaj urlopu tzw. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie mógł z niego skorzystać każdy zatrudniony, chcący zaopiekować się dzieckiem, matką, ojcem bądź inną osobą zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym. Celem tego urlopu ma być zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia bliskim wymagającym znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas przebywania na urlopie nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Pracownik zobowiązany będzie złożyć wniosek o urlop w terminie 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski będzie przysługiwał w wymiarze 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz 43 tygodnie w przypadku urodzenia większej ilości dzieci przy jednym porodzie. Co ważne nie będzie możliwości wykorzystania całego urlopu przez jednego rodzica, co najmniej 9 tygodni pozostaje do wykorzystania przez drugiego rodzica. Urlop rodzicielski będzie można podzielić na maksymalnie 5 części. W przypadku łączenia urlopu z wykonywaniem pracy na część etatu, urlop rodzicielski zostanie wydłużony maksymalnie do 82 lub 86 tygodni w zależności od ilości urodzonych dzieci.

Urlop „tacierzyński”

W tym wypadku ustawodawca nieco ograniczył dotychczasowe prawa ojców. Od sierpnia przysługujące ojcu 2 tygodnie urlopu „tacierzyńskiego” będą mogły być wykorzystane w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka, a nie jak wcześniej 24 miesięcy.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru za urlop macierzyński i rodzicielski jeśli pracownica złoży taki wniosek w terminie 21 dni od urodzenia dziecka, w pozostałych przypadkach pracownica otrzyma wynagrodzenie za okres urlopu macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz 70 % podstawy wymiaru za okres trwania urlopu rodzicielskiego.

„Elastyczna praca”

Pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 roku życia, będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji pracy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek w terminie 7 dni. Nie jest jednak zobowiązany do jego uwzględnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, za elastyczną organizację pracy uważa się:

 • telepracę,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • system przerywanego czasu pracy,
 • system skróconego tygodnia pracy,
 • system pracy weekendowej,
 • ruchomy czas pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy.

Zmiana długości umów na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres maksymalne wynoszące:  

 • – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy
 • -w pozostałych przypadkach

Czas trwania umowy będzie można przedłużyć o czas pozostawania przez pracownika na urlopie i innych usprawiedliwionych nieobecności.

Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas określony

Od sierpnia 2022 r., pracodawca będzie miał obowiązek podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. W przypadku gdy takiej przyczyny nie poda albo okaże się ona nieprawdziwa lub nieuzasadniona pracownikowi będzie przysługiwało prawo żądania przywrócenia do pracy.

Praca u kilku pracodawców

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 261 k.p. pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi podjęcia drugiej pracy u innego pracodawcy, zarówno w oparciu o umowę o pracę jak i inny stosunek prawny np: umowę zlecenia, umowę o dzieło. 

Treść przepisów kodeksu pracy po zmianach

Z treścią wszystkich zmian w przepisach kodeksu pracy, można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Kategoria wpisu: prawo pracy

Słowa kluczowe: urlop, urlop rodzicielski, urlop macierzyński, urlop tacierzyński, urlop opiekuńczy, elastyczna praca, umowa na okres próbny, umowa na czas określony, wypowiedzenie umowy, uzasadnienie wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, 5 dni urlopu, nowelizacja kodeksu pracy, k.p., kodeks pracy, pracownik, pracodawca, telepraca, obniżony wymiar czasu pracy, rodzic-pracownik, dyrektywa rodzicielska.

#urlop#urloprodzicielski#urlopmacierzyński#urloptacierzyński#urlopopiekuńczy#elastycznapraca#umowanaokrespróbny#umowanaczasokreślony#wypowiedzenieumowy#uzasadnienie wypowiedzenia#przywróceniedopracy#5dniurlopu#nowelizacjakodeksupracy#k.p.#kodekspracy# pracownik#pracodawca#telepraca#obniżonywymiarczasupracy#rodzic-pracownik#dyrektywa rodzicielska#AdviserArmknecht&Partners#

Reforma prawa pracy. Zmiany wprowadzone od sierpnia 2022 r. – nowe uprawnienia pracowników.

Od sierpnia 2022 roku na skutek wprowadzenia przez UE dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców sytuacja pracowników zmieni się na lepsze. W celu dostosowania prawa do norm unijnych polski ustawodawca znowelizował kodeks pracy. Poniżej przedstawiamy nowe prawa otrzymane przez pracowników.

Jakie nowe uprawnienia przewiduje dla pracowników kodeks pracy?

Nowe regulacje – uprawnienia dla pracowników, które obowiązywać będą, zgodnie ze zmianą przepisów kodeksu pracy,  od sierpnia 2022 r., obejmują:

 • urlop opiekuńczy,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
 • urlop „tacierzyński”,
 • zasiłek macierzyński,
 • elastyczna praca,
 • zmiana długości umów o pracę na okres próbny,
 • przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
 • praca u kilku pracodawców.

Nowy urlop opiekuńczy

Pracownikowi od sierpnia będzie przysługiwał nowy rodzaj urlopu tzw. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie mógł z niego skorzystać każdy zatrudniony, chcący zaopiekować się dzieckiem, matką, ojcem bądź inną osobą zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym. Celem tego urlopu ma być zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia bliskim wymagającym znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas przebywania na urlopie nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Pracownik zobowiązany będzie złożyć wniosek o urlop w terminie 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski będzie przysługiwał w wymiarze 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz 43 tygodnie w przypadku urodzenia większej ilości dzieci przy jednym porodzie. Co ważne nie będzie możliwości wykorzystania całego urlopu przez jednego rodzica, co najmniej 9 tygodni pozostaje do wykorzystania przez drugiego rodzica. Urlop rodzicielski będzie można podzielić na maksymalnie 5 części. W przypadku łączenia urlopu z wykonywaniem pracy na część etatu, urlop rodzicielski zostanie wydłużony maksymalnie do 82 lub 86 tygodni w zależności od ilości urodzonych dzieci.

Urlop „tacierzyński”

W tym wypadku ustawodawca nieco ograniczył dotychczasowe prawa ojców. Od sierpnia przysługujące ojcu 2 tygodnie urlopu „tacierzyńskiego” będą mogły być wykorzystane w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka, a nie jak wcześniej 24 miesięcy.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru za urlop macierzyński i rodzicielski jeśli pracownica złoży taki wniosek w terminie 21 dni od urodzenia dziecka, w pozostałych przypadkach pracownica otrzyma wynagrodzenie za okres urlopu macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz 70 % podstawy wymiaru za okres trwania urlopu rodzicielskiego.

„Elastyczna praca”

Pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 roku życia, będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji pracy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek w terminie 7 dni. Nie jest jednak zobowiązany do jego uwzględnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, za elastyczną organizację pracy uważa się:

 • telepracę,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • system przerywanego czasu pracy,
 • system skróconego tygodnia pracy,
 • system pracy weekendowej,
 • ruchomy czas pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy.

Zmiana długości umów na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres maksymalne wynoszące:  

 • – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy
 • -w pozostałych przypadkach

Czas trwania umowy będzie można przedłużyć o czas pozostawania przez pracownika na urlopie i innych usprawiedliwionych nieobecności.

Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas określony

Od sierpnia 2022 r., pracodawca będzie miał obowiązek podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. W przypadku gdy takiej przyczyny nie poda albo okaże się ona nieprawdziwa lub nieuzasadniona pracownikowi będzie przysługiwało prawo żądania przywrócenia do pracy.

Praca u kilku pracodawców

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 261 k.p. pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi podjęcia drugiej pracy u innego pracodawcy, zarówno w oparciu o umowę o pracę jak i inny stosunek prawny np: umowę zlecenia, umowę o dzieło. 

Treść przepisów kodeksu pracy po zmianach

Z treścią wszystkich zmian w przepisach kodeksu pracy, można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Kategoria wpisu: prawo pracy

Słowa kluczowe:

#urlop #urloprodzicielski #urlopmacierzyński #urloptacierzyński #urlopopiekuńczy #elastycznapraca #umowanaokrespróbny #umowanaczasokreślony #wypowiedzenieumowy #uzasadnieniewypowiedzenia #przywróceniedopracy #5dniurlopu #nowelizacjakodeksupracy #kp #kodekspracy #pracownik #pracodawca #telepraca #obniżonywymiarczasupracy #rodzicpracownik #dyrektywarodzicielska #AdviserArmknechtPartners

Reklama

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s