Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: porozumienie wekslowe – abuzywność postanowień

1) Prawo wekslowe: Niedozwolone klauzule umowne stosowane w porozumieniach wekslowych| Adviser kancelaria prawna w Gdyni
2) Weksle stanowi jedną z najpowszechniejszych form zabezpieczenia spełnienia świadczenia stosowanych w obrocie prawnym. Jednak często porozumienia wekslowe zawierają postanowienia, które nie są dozwolone i de facto nie wywołują skutków prawnych. Warto wiedzieć, jakie postanowienia są niedozwolone – abuzywne.Więcej

Z orzecznictwa sądu Najwyższego: charakter prawny klauzuli gwarancyjnej

1) Prawo budowlane: Czym jest i jaki ma charakter prawny kaucja gwarancyjna zatrzymywana przez inwestora? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni
2) Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie charakteru prawnego umowy kaucji gwarancyjnej oraz zobowiązania inwestora do odbioru obiektu będącego przedmiotem umowy o roboty budowlane.Więcej

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: wynagrodzenie ryczałtowe

1) Prawo budowlane: Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe | Adviser kancelaria prawna w Gdyni
2) Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty budowlane może być określone w formie ryczałtu lub w oparciu o kosztorys. Warto wiedzieć czym te wynagrodzenia w praktyce się różnią. Więcej

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: Odpowiedzialność spadkobiercy wobec innych spadkobierców uprawnionych z tytułu zachowku lub zapisu.

1) Prawo spadkowe: zapłata zachowku, wykonanie zapisu lub polecenia | Adviser kancelaria prawna w Gdyni
2) Jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, a nie z ustawy, to spadkobiercy dziedziczący na podstawie testamentu, nie zawsze otrzymują cały majątek spadkodawcy, stanowiący masę spadkową.
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku konieczności wykonania zapisów lub poleceń spadkodawcy lub, gdy pomięci w testamencie spadkobiercy wysapią z roszczeniem o zapłatę zachowku.Więcej

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: minimalna treść klauzuli kary umownej

W dniu 20 maja 2021 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt IV CSKP 58/21 (publ. SIP Lex nr 3208506) wydał wyrok w którym określił minimalną treść klauzuli umownej kreującej obowiązek zapłaty kary umownej.             Kara umowna jest to zastrzeżenie umowne kreujące obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez…Więcej

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: istotne zagadnienie prawne w treści skargi kasacyjnej

                W dniu 18 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt II CSK 279/20 (publ. SIP Lex nr 3105669) wskazał w jaki sposób podmiot składający skargę kasacyjną powinien wykazać istnienie istotnego zagadnienia prawnego, potrzebę wykładni przepisów oraz określił jak należy rozumieć zwrot „stan rzeczy” wykładając art 316 k.p.c.                 Skarga kasacyjna stanowi…Więcej

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: Skutki niedoręczenia pisma procesowego przeciwnikowi

W dniu 11 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt II CSK 136/20 (publ. SIP Lex nr 3092592) wydał postanowienie którym rozwiał dotychczas istniejące wątpliwości dotyczące konsekwencji procesowych niedoręczenia stronie odpisu pisma procesowego przeciwnika, oraz dokonał wykładni artykułu 6268 § 2 k.p.c. W skardze kasacyjnej strona skarżąca wskazała, że zaskarżone postanowienie wydane…Więcej