Reforma prawa pracy. Zmiany wprowadzone od sierpnia 2022 r. – nowe uprawnienia pracowników.

Od sierpnia 2022 roku na skutek wprowadzenia przez UE dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców sytuacja pracowników zmieni się na lepsze. W celu dostosowania prawa do norm unijnych polski ustawodawca znowelizował kodeks pracy. Poniżej przedstawiamy nowe prawa otrzymane przez pracowników.Więcej

Umowa o pracę „udająca” umowę zlecenia

1. Prawo pracy: Czy umowa zlecenia może być uznana za umowę pracę? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni
2. O charakterze i kwalifikacji prawnej nie decyduje tytuł (nazwa) umowy, lecz jej treść. Umowa, która pozornie jest postrzegana jako umowa zlecenia, może być umową pracę. Dowiedź się jakie elementy umowy mogą zdecydować, że umowa zlecenia będzie umową pracę i jakie uprawnienia ma Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).Więcej

Zwolnienie dyscyplinarne – stosowanie art. 52 kodeksu pracy w praktyce

Umowa o pracę to szczególny rodzaj stosunku prawnego łączącego pracownika i pracodawcę. Rozwiązanie jej obwarowane jest kilkoma warunkami, jednak polskie prawo przewiduje możliwość rozwiązania jej bez wypowiedzenia. Sytuacja, która to umożliwia to „zawinienie” pracownika, może przybrać trzy formy. Pierwszą sytuacją, która pozwala na rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia jest dopuszczenie się przez pracownika ciężkiego naruszenia…Więcej

Praca zmianowa – kiedy mijasz się z współpracownikami bo pracujecie w innych godzinach

Praca zmianowa może mieć miejsce w każdym systemie czasu pracy, np. w podstawowym bądź równoważnym. Pozwala to na dostosowanie systemu pracy w konkretnym zakładzie pracy do jego rzeczywistych potrzeb. Potwierdza to również możliwość pracy zmianowej w niedzielę i święta. Praca zmianowa to jedną z form wykonywania praca. Charakteryzuje się wykonywaniem pracy zgodnie z ustalonym rozkładem…Więcej

Podatki UE – dyrektywa 2008/7/WE

Dyrektywa reguluje kwestie nakładania pośrednich podatków dotyczących: wkładu kapitałowego do spółek kapitałowych; działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych; emisji niektórych papierów wartościowych lub obligacji. Motyw 3 dyrektywy wskazuje, że „w interesie rynku wewnętrznego leży ujednolicenie prawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, tak aby w możliwie największym stopniu wyeliminować czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji…Więcej

Jak wygląda praca w godzinach nadliczbowych w polskim prawie?

Każda praca, którą pracownika wykonuje ponad obowiązujące go normy czasu pracy oraz ponad obowiązujący go przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych. Praca na takich zasadach dopuszczalna jest w dwóch przypadkach określonych w art. 151 kodeksu pracy: występuje konieczność prowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub…Więcej

Równoważny system czasu pracy – czyli jak pracować dłużej jednego dnia, aby innego mieć wolne

Jest to specyficzny system czasu pracy. Polega on na jednoczesnym zachowaniu 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy, przy jednoczesnej zmianie dobowego wymiaru czasu pracy, który można wydłużyć do maksymalnie 12 godzin. Może to mieć miejsce tylko w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach do 3 miesięcy. Jednak gdy wykonywana praca ma…Więcej

Skutki porzucenia pracy przez pracownika

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik z dnia na dzień porzuca pracę. Po prostu przestaje wykonywać swoje pracownicze obowiązki, jest nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia, tzn. jego nieobecność nie wynika z urlopu, zwolnienia lekarskiego, ani innej okoliczności niemożności wykonywania pracy uznanych przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Czym jest porzucenie pracy?Przepisy prawa pracy obecnie…Więcej