Co reguluje nowa ustawa antyzatorowa?

Przedmiot regulacji Celem ustawy jest zniechęcenie dłużników będących przedsiębiorcami do opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary oraz wykonane usługi. Ustawodawca unijny zauważył, że niskie odsetki za zwłokę doprowadziły do tego, że przedsiębiorcy celowo nie płacili zobowiązań w terminie by uzyskać środki pieniężne na inwestycje, taniej niż w banku. Mechanizmy zniechęcające dłużników do opóźnienia w płatnościach:…Więcej

Prawo holdingowe- wiążące polecenia spółki dominującej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) z 2022 r., uregulowała zasady działania grup holdingowych. Do ustawy został wprowadzony dział IV kodeksu o nazwie „grupa spółek”, który w sposób precyzyjny określa zasady współpracy pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Co istotne nowe przepisy dotyczą tylko grup holdingowych w których skład wchodzą spółki kapitałowe tj. spółki…Więcej

Czy niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może spowodować odpowiedzialność karną członków zarządu sp. z o.o.?

1. Prawo upadłościowe: Czy członkom zarządu spółek prawa handlowego grozi odpowiedzialność cywilna lub karna za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni
2. Członek zarządu spółki jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna zgłosić w sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli tego nie zrobi może ponieść odpowiedzialność cywilną, za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem oraz odpowiedzialność karną.Więcej

Czy członek zarządu poniesie odpowiedzialność za niepodjęcie uchwały o kontynuacji działalności gospodarczej w trybie art. 233 k.s.h.?

1. Prawo spółek handlowych: Kiedy należy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki i jakie są skutki prawne braku podjęcia takiej uchwały? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni

2.
Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 233 §1 k.s.h.)Więcej

Czy niezaspokajanie roszczeń wierzycieli może spowodować odpowiedzialność karną członków zarządu sp. z o.o.?

1. Prawo spółek handlowych: Czy członkom zarządu spółki może grozić odpowiedzialność karna z tytułu niezaspokojenia wierzycieli spółki?
| Adviser kancelaria prawna w Gdyni

2. Czy członek zarządu spółki, który zaciąga zobowiązania w imieniu spółki, będąc świadomy, że spółka nie będzie ich w stanie wykonać poniesie odpowiedzialność karną? Co się stanie gdy będzie on ukrywał majątek lub spłacał zobowiązania tylko wobec niektórych wierzycieli? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w art. 300-302 kodeksu karnego.Więcej

Adviser Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. w gronie laureatów programu „Dobra Firma 2021”

Bardzo miło jest zostać docenionym Szczególnie, gdy jest to sukces całego #teamAdviserW ramach programu #DobraFirma2021, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas gali w dniu 17.11.2021 r. w Sofitel Grand Sopot, wybrał najlepsze firmy województwa pomorskiego w kategoriach: Najlepszy inwestor – firmy średnie i duże, Najlepszy inwestor i firma wspierająca inwestycje – firmy średnie i duże, Najlepszy…Więcej

Faktury ustrukturyzowane- dobra wiadomość czy nowy kłopot przedsiębiorcy?

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten wprowadza nowy rodzaj faktury tzw. fakturę ustrukturyzowaną. Czym będzie faktura ustrukturyzowana? Faktura ustrukturyzowana ma być jedną z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym…Więcej

Kiedy organizacja ma obowiązek powołania IOD (Inspektora Ochrony Danych)?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO (ang. GDPR) – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr L 119 z dnia 04 maja 2016 r.), organizacja ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, w sytuacji gdy:  przetwarzania dokonuje jako organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów…Więcej

Przedsiębiorca jako konsument

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie. Regulacje dotyczące nowego rodzaju podmiotu jakim jest „przedsiębiorca, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów”Definicja konsumenta – art. 221 k.c. – Za konsumenta uważa się osobę…Więcej