Prawo holdingowe- wiążące polecenia spółki dominującej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) z 2022 r., uregulowała zasady działania grup holdingowych. Do ustawy został wprowadzony dział IV kodeksu o nazwie „grupa spółek”, który w sposób precyzyjny określa zasady współpracy pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Co istotne nowe przepisy dotyczą tylko grup holdingowych w których skład wchodzą spółki kapitałowe tj. spółki…Więcej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Czy zawarcie przez spółkę akcyjną umowy, w której poręcza ona zobowiązanie małżonki członka zarządu tej spółki, w przypadku istnienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy członkiem zarządu a małżonką, objęte jest dyspozycją art. 15 § 1 k.s.h.?

Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 k.s.h.). W dniu 12 stycznia 2022 r. w sprawie pod sygn. akt III CZP 67/22 (publ. w SIP Lex pod nr 3303288), Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której…Więcej

Czy zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, członka zarządu tej spółki wymaga zgody walnego zgromadzenia?

Zgodnie z art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Brak uzyskania takiej zgody…Więcej

Adres a siedziba spółki, czy jest różnica w teorii lub praktyce?

Oczywiście, że istnieje różnica pomiędzy adresem a siedzibą. Inaczej byśmy o tym w ogóle nie pisali. Potocznie adres i siedzibą to synonimy, jednak w języku prawnym to dwa różne pojęcia. Zmiana adresu i siedziby czasem wymaga podjęcia różnych czynności. Czy istnieje jakaś różnica? Otóż, zgodnie z art. 41 k.c., jeżeli ustawa lub oparty na niej…Więcej

Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych uzupełniająca zmiany kodeksu spółek handlowych wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej

W ostatnim czasie na sutek uchwalenia tzw. Tarczy Antykryzysowej do kodeksu spółek handlowych wprowadzone zostały zmiany ułatwiające działalność spółek kapitałowych podczas epidemii COVID-19. Co istotne normy te nie maja charakteru przejściowego i pozostaną w polskim systemie prawnym także po ustaniu epidemii. Nowe rozwiązania dają możliwość osobom wchodzącym w skład organów spółek wykonywania swoich obowiązków za…Więcej